om värderingar

Information om

värderingar

Värderingar beskriver vad som är viktigt och betydelsefullt för dig. Värderingar fungerar som en kompass och ger riktning i liv och relationer, styr dina val och känslor, ger bränsle för utveckling i det vardagliga livet och mot dina mål.

Du har både växt upp med sociala värderingar (och lärt dig att tycka något är viktigt) och skapat egna personliga värderingar. Sociala värderingar varierar mellan olika (sub)kulturer och personliga värderingar varierar mellan personer. Dessa värderingar kan gå hand-i-hand, men kan även krocka med varandra.

Vitsen med att veta och leva dina värderingar
Eftersom dina värderingar styr dina val och uppfattningar är det viktigt att vara medveten om vad du värdesätter i ditt liv. Vi människor är lätt distraherade, vi har lätt för att fokusera oss på vad som ligger ´in the top of the mind´ oavsett om detta är viktigt eller ej. Genom att leva dina värderingar skapar du klarhet, blir det enklare att välja förhållningssätt, selektera (bort) intryck, information och aktiviteter. Vad skulle hända om du lägger mer av din energi på vad som är verkligen viktigt för dig, på det som ger dig livsglädje och mening?

Värderingar är relativt stabila
Värderingar främjar kontinuitet i ett samhälle och hos en person. Även om värderingar är relativt stabila, har vi sällan samma värderingar genom hela livet. Det som var viktigt – eller viktigaste – för dig när du gick i skolan är förmodligen annorlunda än just nu. Och även värderingar i samhället förändrar över tid.

Värderingar och övertygelser
Övertygelser ligger liksom värderingar djupt inom oss. Där värderingar beskriver vad vi värdesätter, beskriver övertygelser våra egna teorier om livet. Övertygelser fungerar som principer för vårt handlande och kan bli ´sanningar´. Våra övertygelser kan både begränsa oss och stärka oss.
T.ex.: Tänk dig någon som värdesätter självbestämmelse allra mest i sitt liv (värdering). Om personens övertygelse är ´Jag har alla mentala resurser i mig som jag behöver´ är övertygelsen bekräftande och stärkande. Däremot begränsar övertygelsen: ‘Man måste vara rik för att verkligen uppnå självbestämmelse´.
Stress gör att vi får det svårare för att stanna upp, iaktta och reflektera. Vi agerar mer på autopilot och våra övertygelser får en ännu mer styrande roll, oavsett om de stärker eller begränsar oss.

Värderingar är inga mål
Du kan sätta mål i linje med dina värderingar. Men du kommer aldrig i mål med dina värderingar.
T.ex. om det är viktigt för dig att vara stark och uthållig (värderingar), vill du kanske springa ett maraton (mål). Även efter målgång finns dina värderingar kvar. När lyhördhet är viktigt för dig (värdering), vill du kanske följa en coachutbildning för att bli bättre i att ställa följdfrågor (mål).  

Värderingar och förväntningar
Vi är vana att norm sätta utifrån oss själva. Omedvetet tänker vi att det som är viktigt för mig, är viktigt för alla. Med detta följer en viss förväntning på andras beteende. Akta dig att du inte värdesätter andras värderingar.

Värdegrund på arbetsplatser
Där personliga värderingar fungerar som en personlig kompass i livet, skapar värdegrund på arbetsplatser klarhet. Klarhet och tydlighet i vad organisationen står för och vad som förväntas av ledare och medarbetare. Värdegrund ger även riktning, fungerar som prioriteringsstöd och stärker beslutsamhet. En gemensam värdegrund skapar klarhet i vilka beteenden uppskattas och vilka inte. En levande och välfungerande värdegrund stärker organisationskulturen ohört mycket.

Arbetsplatsens värdegrund ska skapas tillsammans, lätt att förstå innebörden och hur den efterlevs. Även när tuffa beslut behöver tas, ska agerandet vara i enlighet med organisations värdegrund. Om organisationens värderingar upplevs som ´påklistrade´, ´innehållslös´  eller att de ´gäller bara för en del av organisationen´ kan de bli destruktiva för organisationskulturen.  

Tips

Vi har flera övningar för att öka din självkännedom om dina värderingar.

Övningar kan göras på egen hand och i (arbets)grupp.

Material

  • Papper och penna
  • Information om värderingar hittar du här.
  • Övning ´Personliga värderingar´ hittar du här.
  • Övning ´Hantera styrkor, fallgropar, utmaningar och allergier´hittar du här.
  • Och en fusklapp med fler än 100 värderingar hittar du här.

ArbetsRiktning erbjuder flera olika workshops och utbildningar med fokus på värderingsarbete. Allt från korta inspirationsworkshops som passar frukostmöten tills aktiviteter som sträcker sig över flera dagar.

Fokus kan ligga på strategiskt värdegrundsarbete, teambuilding eller (personligt) ledarskap.